Podmínky služby Na Kabelu, Na Optice (účinné pro smlouvy od 2.3.2020) účinné od 1. 1. 2021

Podmínky pro poskytování služby Na Kabelu a Na Optice (dále jen „Služba“) společnosti Metropolitní síť Praha 1 z.s.p.o (dále jen „Praha1.net“ nebo „Poskytovatel“) se sídlem Jindřišská 907/10, 110 00 Praha 1, IČO: 007 770 64, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 58493 (dále jen „Podmínky“).

1. Základní ustanovení

Služba Na Kabelu a Na optice je službou pro pevné připojení k internetu pomocí jedné z širokopásmových přístupových technologií na bázi  FTTx, xDSL . Služba je poskytována společností Praha1.net.

Tyto Podmínky se vztahuji na všechny zákazníky Praha1.net. Podmínky jednotlivých tarifů mohou obsahovat odlišnou úpravu od Podmínek Služby.

Pokud není v těchto Podmínkách nebo dohodnuto jinak, součástí Služby není poskytnutí technických a softwarových prostředků, které jsou potřebné pro plné využívání Služby.

Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Praha1.net, s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít, a další smluvní dokumenty uvedené v návrhu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese www.Praha1.net v sekci „Dokumenty ke stažení“.

2. Definice

Tarif je způsob a výše účtovaných poplatků spojených s poskytovanou službou.

Doporučené použití je využití služby za účelem a způsobem, pro který služba je primárně určena a rámci jejích technických parametrů.

Rychlost služby je objem přenesených dat za jednotku času ve směru k zákazníkovi (stahování, download) a ve směru od zákazníka (vkládání, upload). Uvádí se v numerických jednotkách bitů (gigabitů, megabitů…) za sekundu měřených na transportní vrstvě dle referenčního modelu ISO/OSI.

Maximální rychlost je rychlost na dané přípojce Služby či v daném místě připojení reálně dosažitelná s možnou variancí způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu.

Inzerovaná rychlost je rychlost uváděná Praha1.net v jeho obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem.

Běžně dostupná rychlost je rychlost, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho kalendářního dne.

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost, kterou se Praha1.net smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti inzerované

Velká trvající odchylka od běžně dostupné rychlosti je pokles skutečně dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Velká opakující se odchylka od běžně dostupné rychlosti je taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti pod hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

Rychlostní profil je nastavení maximálních rychlostí Služby (nahrávání a stahování), v koncovém bodu sítě.

Koncový bod je předávacím rozhraním Služby a místem, kde se měří její rychlost. Podle konkrétní přístupové technologie se může jednat o optickou, koaxiální či telefonní zásuvku, eventuálně o výstupní ethernetový port modemu či routeru.

Vlastníkem sítě, Vlastníkem koncového bodu se rozumí subjekt, který vlastní fyzická přenosová média, kabely, optická vlákna, přípojné body, koncové zásuvky, mobilní síť a jiná zařízení nutná k provozování Služby.

Agregace je dynamické shlukování provozu několika uživatelů v rámci uvedené maximální rychlostí Služby. Vyšší agregaci, tj. vyšší míru sdílení přístupu k síti internet, může způsobit nárazová zátěž například během denní provozní špičky.

3. Popis a podmínky využití Služby

3.1 Pevný internet pro technologie xDSL či FTTx

Pro využití Služby musí být zákazník vybaven vhodným koncovým zařízením dle požadavků uvedených v kapitolách 6.3 a 6.4 těchto Podmínek.

Pokud je Služba v lokalitě zákazníka dostupná, nejvyšší nabízený rychlostní profil (varianta Služby) je určený kvalitou přístupového vedení v lokalitě zákazníka.

U souběžné služby HTS nesmí být spuštěná služba AOT (Advice On Time).

Službu je možné zřídit na neobsazeném přístupovém vedení, nebo pokud je na stejném přístupovém vedení souběžná služba HTS nebo euroISDN2 typu A.

Pokud zákazník využívá službu euroISDN2 od společnosti CETIN a.s. (IČ: 04084063), tato služba musí být definována na rozhraní U.

Pokud koncový bod vlastníka sítě není tvořen telefonní zásuvkou s jedním konektorem RJ-11 pro technologii xDSL, nebo jedním konektorem RJ-45 pro technologii optické/ethernetové připojení, případně jsou-li dále paralelní zásuvky, zákazník před objednáním služby u společnosti Praha1.net musí požádat vlastníka koncového bodu o výměnu nebo úpravu koncového bodu sítě, neboť tuto činnost může ze zákona vykonávat pouze fyzická nebo právnická osoba, která je k tomu oprávněná dle zvláštního předpisu a oprávněná vlastníkem koncového bodu.

Přístupové vedení nesmí být určeno pro veřejné telefonní automaty (VTA), pro veřejné telefonní hovorny (VTH), pro veřejné telefonní stanice (VTS) a telefonní stanice účelové telefonní sítě (UTS).

U Služby připojené technologií xDSL či FTTx dochází k tzv. přirozené agregaci, jejímž důsledkem může být krátkodobý pokles nebo kolísání skutečně dosahované rychlosti v mezích daných kvalitativními parametry definovanými v kapitole 6.5 těchto Podmínek.

3.2 Instalace a aktivace Služby

Služba je dostupná po dokončení instalace na instalační adrese zákazníka a předání instalačního protokolu.

Praha1.net je oprávněn nevyhovět žádosti zákazníka o poskytování Služby v případě, že je jeho požadavek technicky nerealizovatelný, či v případě, že předpokládaná kvalita Služby na instalační adrese neumožňuje Praha1.net zajistit zákazníkovi alespoň minimální garantovanou kvalitu služby.

Nebude-li možné provést instalaci do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytování Služby, má se za to, že Praha1.net od smlouvy odstoupil, nedohodne-li se zákazník se společností Praha1.net jinak.

Není-li stanoveno vlastníkem sítě jinak, je pro aktivaci Služby nutná odborná instalace technikem na instalační adrese, a to z důvodu zajištění garantované kvality Služby, kterou Praha1.net zákazníkovi poskytuje.

Zákazník je povinen poskytnout společnosti Praha1.net, případně jeho zástupci (dále jen „instalační technik“), součinnost potřebnou pro řádné provedení odborné instalace a případně dalších nezbytných prací a dodávek potřebných pro řádné zprovoznění, opravy a údržbu Služby a modemu.

Zákazník se zavazuje zajistit před provedením odborné instalace souhlas vlastníka nemovitosti, ve které se nachází instalační adresa, a zajistit veškerá povolení či souhlasy veřejnoprávních orgánů a případně i soukromých osob, jejichž práva budou nebo mohou být instalací modemu dotčena, a to v rozsahu potřebném pro instalaci či opravu a údržbu modemu. V případě nesplnění této povinnosti zákazník odpovídá za újmu, která tímto vznikne.

Zákazník není oprávněn po dobu trvání smlouvy o poskytování Služby, na základě které je Služba poskytována, jakkoliv zasahovat do provedené odborné instalace (např. přemontovat venkovní jednotku, změnit kabeláž, demontovat bez souhlasu Praha1.net vnější jednotku modemu). V případě, že zákazník jakkoliv do odborně provedené instalace zasáhne, Praha1.net negarantuje kvalitu poskytované Služby v rámci sjednaného tarifu. Dále je Praha1.net oprávněn naúčtovat v takovém případě náklady za případný výjezd instalačního technika dle svého Ceníku.

O provedení odborné instalace je sepsán s instalačním technikem protokol.

Zákazník se zavazuje užívat modem tak, aby nedošlo k jeho ztrátě či poškození, a je povinen respektovat návody na použití a doporučení a pokyny na jeho obsluhu. V případě ztráty, odcizení či poškození modemu z jakéhokoliv důvodu je zákazník povinen nahradit společnosti Praha1.net vzniklou škodu, a to i v případě, že zákazník tuto škodu nezavinil.

3.3 Přenositelnost služby

Pokud vlastník sítě podporuje změnu poskytovatele internetového připojení k Praha1.net, zadá zákazník v objednávce služeb údaje potřebné pro přenos linky (zpravidla identifikátor přípojného bodu jako číslo pevné linky, případně číslo CaseID a číslo služby přidělené dosavadním poskytovatelem služeb elektronických komunikací). Při přenášení připojení může dojít k dočasnému výpadku internetového připojení. Praha1.net může od zákazníka požadovat podpis autorizačního formuláře, ve kterém zákazník zplnomocňuje společnost Praha1.net k úkonům nutným k převedení stávajícího internetového připojení technologií xDSL či FTTx ke společnosti Praha1.net.

3.4 IP adresa

Při používání datových služeb se přiděluje dynamická neveřejná IP adresa (statická veřejná IP adresa se přiděluje na žádost zákazníka a je zpoplatněna dle aktuálního Ceníku).

4.    Doporučené použití

Pro jednotlivé tarify a rychlosti Služby lze popsat optimální způsob jejich použití v rámci jejich technických parametrů.

Pevný internet s rychlostí 100 Mbps a více
 • Souběžný přístup k práci a zábavě na internetu pro více uživatelů naráz
 • Streamované video či IPTV ve vysokém rozlišení (HD, 4K)
 • Videokonference, online výuka, přenosy velkých objemů dat
 • Intenzívní využití cloudových služeb a internetových úložišť
 • Online gaming
Pevný internet s rychlostí 50 Mbps
 • Základní rychlost pro bezproblémové připojení více uživatelů
 • Streamované video či IPTV v rozlišení SD či HD
 • Videokonference, online výuka
 • Používání cloudových služeb
 • Práce s většími přílohami v e-mailech
Pevný internet s rychlostí 30 Mbps a nižší
 • Vhodné především pro připojení jednoho uživatele
 • Videoslužby v limitované kvalitě
 • Poslech internetových radií či podcastů
 • Prohlížení webu
 • Základní práce s e-mailem

Služba je určena zejména pro běžné využívání samotným zákazníkem. V případě důvodného podezření na zneužívání služby (například pokud je využívána k distribuci nevyžádaných nebo komerčních sdělení nebo indikuje využívání technických prostředků k obcházení podmínek Služby) či v případě užívání služby způsobem, který není běžný, v rozporu se Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb společnosti Praha1.net nebo může ohrozit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo ohrozit provoz sítě či jakékoli její části, si společnost Praha1.net vyhrazuje právo poskytování služby omezit či přerušit.

5. Úhrada

5.1 Doba platnosti tarifů a poplatky

Doba platnosti jednotlivých měsíčních datových tarifů je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka. Tarify mohou být aktivovány kdykoli v průběhu zúčtovacího období.

Paušální platba za jednotlivé tarify je zaúčtována první den zúčtovacího období, popř. okamžitě po jejich aktivaci/změně s tím, že v případě jejich aktivace v průběhu zúčtovacího období bude cena i objem dat vyúčtován poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období.

Při rušení měsíčních datových tarifů dochází k deaktivaci datového tarifu až ke konci zúčtovacího období. Při změně jakéhokoliv datového tarifu na jiný datový tarif dochází ke změně okamžitě. V takovém případě dojde k plné úhradě měsíčního poplatku za deaktivovaný tarif a k úhradě poměrné části měsíčního poplatku za nově aktivovaný tarif.

Platba za službu je zaúčtována první den zúčtovacího období, popř. okamžitě po jeho aktivaci/změně s tím, že v případě jeho aktivace v průběhu zúčtovacího období bude cena vyúčtována poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období.

5.2 Podmíněné slevy
 • 5.2.1. V případě, že zákazník uzavře smlouvu o poskytování Služby na dobu určitou, poskytne Praha1.net zákazníkovi slevu na odbornou instalaci. Sleva na odbornou instalaci bude poskytnuta jako sleva podmíněná ve výši uvedené v Ceníku služeb. Poskytnutá sleva je podmíněna dodržením sjednané (prodloužené) doby trvání smlouvy o poskytování Služby, případně dodatku ke smlouvě o poskytování Služby, ke které zákazník slevu získal (dále jen „Podmíněná sleva“). V případě, že nebude dodržena sjednaná doba trvání smlouvy (z důvodu jejího předčasného ukončení ze strany zákazníka či Praha1.net) nebo bude zahájeno insolvenční řízení se zákazníkem dle zák. č. 182/2006 Sb., je zákazník povinen poskytnutou Podmíněnou slevu na odbornou instalaci v celé její výši společnosti Praha1.net vrátit. V takovém případě Praha1.net vystaví zákazníkovi opravný daňový doklad, ve kterém poskytnutou podmíněnou slevu na odbornou instalaci zákazníkovi vrubopisuje. Splatnost tohoto opravného daňového dokladu činí 14 dnů od jeho vystavení.
 • 5.2.2. V případě, že zákazník neposkytne součinnost dohodnutou v článku 3.5 těchto Podmínek, je společnost Praha1.net oprávněna zákazníkovi slevy neposkytnout a náklady spojené s odbornou instalací mohou být zákazníkovi vyúčtovány dle platného Ceníku.

6. Garantovaná kvalita a dostupnost služby

6.1 Požadavky na zařízení (modem) pro technologii EuroDOCSIS

Službu lze využívat výhradně prostřednictvím zařízení (modemu) dodaného společnosti Praha1.net. Tato zařízení jsou poskytována do pronájmu po dobu využívání Služby.

6.2 Požadavky na zařízení (modem) pro technologii xDSL

Službu lze využívat prostřednictvím zařízení (modemu), který splňuje tyto podmínky:

 • IPv4/IPv6
 • ADSL a ADSL2+,
 • VDSL2 s podporou vektoringu
 • ITU-T G.992.5, ITU-T G.992.3, ITU-T G.992.1, ANSI T1.413
 • ITU-T 993.2 (profily 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 35b pro Inzerovanou rychlost 250 Mbps)
 • ITU-T 993.5 (vektoring), ITU-T 998.4 (retransmise)
 • Režim přenosu – Routing a typ zapouzdření PPPoE
 • Min. 1 LAN port typu RJ45, pro rychlosti od 100 Mbps výše ve standardu GE / 1000BASE-T
6.3 Požadavky na koncové zákaznické zařízení (router) pro technologii FTTx

Službu lze využívat prostřednictvím zákaznického koncového zařízení (routeru), který splňuje a podporuje následující podmínky a technologie:

 • WAN port typu RJ45, pro rychlosti od 100 Mbps výše ve standardu GE / 1000BASE-T
 • Min. 1 LAN port typu RJ45, pro rychlosti od 100 Mbps výše ve standardu GE / 1000BASE-T
 • IPv4 podpora
 • Režim přenosu – Routing a typ zapouzdření PPPoE

V případě nesplnění těchto minimálních požadavků, Služba nemusí být funkční. Funkčnost Služby, zejména rychlostí uvedených v tabulce rychlostních profilů, je ověřena u koncových zařízení dodávaných společností Praha1.net.

6.4 Kvalitativní parametry Služby

Rychlost download (Mbps)

Rychlost upload (Mbps)

Název tarifu

Maximální

Inzerovaná

Obvyklá

Minimální

Maximální

Inzerovaná

Obvyklá

Minimální

Pevný internet 1000 Mbps

1 000

1 000

600

300

100

100

60

30

Pevný internet 500 Mbps

500

500

300

150

50

50

30

15

Pevný internet 250 Mbps

250

250

150

75

25

25

15

8

Pevný internet 100 Mbps

100

100

60

30

10

10

6

3

Pevný internet 50 Mbps

50

50

30

15

5

5

3

2

Pevný internet 30 Mbps

30

30

18

9

5

5

3

2

Pevný internet 20 Mbps

20

20

12

6

2

2

1

1

Pevný internet 16 Mbps

16

16

10

5

1

1

0

0

Pevný internet 10 Mbps

10

10

6

3

2

2

1

1

Pevný internet 8 Mbps

8

8

5

2

1

1

0

0

Pevný internet 6 Mbps

6

6

4

2

0

0

0

0

Pevný internet 2 Mbps

2

2

1

1

0

0

0

0

Pevný internet
Kabel 1000 Mbps

1 000

1 000

600

300

50

50

30

15

Pevný internet Kabel 500 Mbps

500

500

300

150

30

30

18

9

Pevný internet Kabel 300 Mbps

300

300

180

90

20

20

12

6

Pevný internet Kabel 150 Mbps

150

150

90

45

10

10

6

3

Pevný internet Kabel 50 Mbps

50

50

30

15

3

3

2

1

Praha1.net při určování rychlostních parametrů Služby vychází z údajů poskytnutých vlastníkem fyzické infrastruktury xDSL, FTTx . Měření uvedených rychlostí probíhá v koncovém bodě na transportní vrstvě (vrstva 4 modelu OSI).

6.5 Reklamace Služby

V případě velké trvající nebo velké opakující se odchylky má zákazník možnost uplatnit reklamaci služby dle Všeobecných podmínek poskytování služeb společnosti Praha1.net, nejpozději do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo zanikne. Pokud je v rámci reklamačního řízení zjištěno, že Službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně Praha1.net, má zákazník nárok na přiměřené snížení ceny.

V případě neoprávněné reklamace služby, kdy je k ověření funkčnosti služby nutná návštěva technika, si společnost Praha1.net vyhrazuje vyúčtovat náklady na tuto návštěvu zákazníkovi ve výši dle platného Ceníku.

6.6 Aplikované politiky řízení datového provozu

Síť Praha1.net se chová ke všem službám v souladu s příslušnými standardizacemi. Nad rámec níže uvedeného není aplikováno žádné řízení provozu, tudíž ani soukromí a ochrana osobních údajů není dotčena.

Praha1.net si vyhrazuje možnost aplikovat opodstatněné řízení datového provozu. Při poskytování služby přístupu k síti internet mohou být aplikována omezení:

 • za účelem splnění povinností přímo vyplývajících z ustanovení právního předpisu nebo na základě rozhodnutí soudu,
 • pro předcházení mimořádným situacím a za účelem zachování integrity a bezpečnosti sítí a služeb poskytovaných prostřednictvím těchto sítí,
 • za účelem minimalizace účinků mimořádného rizika přetížení sítě.

Není-li to vyloučeno z jejich povahy, aplikace těchto omezení vždy vychází z obecných principů relevance, přiměřenosti, účinnosti, nediskriminace a transparentnosti. Tato pravidla nejsou závislá na zúčtovacím období, platí pro všechny datové tarify nabízené v síti Praha1.net.

6.7 Poskytování specializované služby

Poskytování specializovaných služeb nemá vliv na parametry Služby uvedené výše. Přehled specializovaných služeb ve smyslu nařízení EU 2120/2015 je dostupný na webových stránkách společnosti Praha1.net.

7. Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů

Praha1.net dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Praha1.net přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.

Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Praha1.net v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.

Veškeré údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování Služby a pro potřeby jejího poskytnutí, vyúčtování či uplatnění práv.

Praha1.net se při své činnosti řídí platnou právní úpravou o ochraně osobních údajů a zavazuje se veškeré osobní údaje, které mu budou zákazníkem sděleny, považovat za důvěrné, používat je výlučně k plnění smlouvy, tyto nezveřejňovat a neposkytnout je třetí osobě s výjimkou případů, kdy takové poskytnutí je nezbytné ke splnění účelu smlouvy.

Podmínky ochrany soukromí ve společnosti Praha1.net naleznete na www.praha1.net .

8. Ostatní ujednání

Praha1.net si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.Praha1.net , nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Pokud tyto Podmínky nestaví jinak, použijí se na smlouvy o poskytování Služby Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Praha1.net a na ně navazující dokumenty.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2021 a nahrazují Podmínky ze dne 26.9.2020. Tyto Podmínky se vztahují na všechny smlouvy o poskytování Služby, včetně smluv uzavřených před datem účinnosti těchto Podmínek.